/Mobile à¤®à ¥ ‡ ठ‚IPL 2020 Match ठ• à ¥ ˆà¤¸à ¥ ‡ à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ ं

Mobile à¤®à ¥ ‡ ठ‚IPL 2020 Match ठ• à ¥ ˆà¤¸à ¥ ‡ à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ ं

IPL 2020 ठ• ा ठ† ठ— à¤¾à ¥ ›à¤¹à ¥‹ à¤šà ¥ ठ• ा à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚à¤¹à¤¾à¤²à¤¾à ¤‚ठ• ि अ बठ• à ¥ € बाठ° ठ• à ¥ ‹à¤ ° à ¥‹ ना तठ¾à¤¯à¤ ° स ठ• à ¥ ‡ ठ• ाठ° ठ£ à¤¦à ¥ ‡ ठ° à ¥ € à¤¸à ¥ ‡ शठ° ¥ ¤ ¤ ¿ª ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à¥ à ¤² ठ• ा ठ• à ¥ ठ° à ¥ ‡ à ¥ ›à¤ • म à¤¨à¤¹à ¥ € ं à¤¹à ¥¤¤ à¤¹à ¥ ˆÀ¤ ‚à¤²à ¥ ‡ à ¥ ˜à¤¿à¤¨ Mobile à¤®à ¥ ‡ ठ‚IPL Match ठ• à ¥ ˆà¤¸à ¥ ‡ à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ ं à¤¯à¤ à¤¬à ¥ œà ¤¾ सवाल à¤¹à ¥ ˆà¤‚à ¥ ¤

¤ à ¤ ¤ ¤ à à ¤ ¤ à ¿à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ¥ ¥ à Ÿ ¥ ° ° à ° à ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ¥ ¥. ¥ ¥ ¥ à ¹ à ¤ ¤ ¤ à ª ¸ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤, ¤ – ासठ• ठ° जब IPL, World Cup, ठ”ठ° ठ‡ ंडिया-ठªà¤¾à¤ • à¤¿à¤¸à ¥ ¤¤à¤¾à¤¨ ठ• à ¥ ‡ à¤®à ¥ ˆà¤šà ¥ ‹à¤‚ ठ• à ¥ ‡ à¤¦à ¥ ‡ ठ– à¤¨à ¥ ‡ ठ• à ¥ ‡ à¤²à¤¿à¤ à¤¸à ¥ œà¤ • à ¥ ‹à¤‚ à¤¸à ¥ ‡ à¤²à ¥ ‡ à ¤ • ठ° बाजाठ° तठ• सà¤à ¥ € à ¥ ™ à¤¾à¤²à ¥ € à¤¹à ¥ ‹à¤œà¤ ¾à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤‚à ¥ ¤

Mobile Me IPL Match Free Kaise Dekhe

à¤²à ¥ ‡ à ¥ ˜à¤¿à¤¨ ठ† त ठ• à ¥ ‡ समय à¤®à ¥ ‡ हठ° ठ• à Cricket ‹à¤ˆ Live Cricket Match à¤¦à ¥ ‡ ठ– à¤¨à ¥ ‡ ठ• à ¥ ‡ लिठठ• à ¥ ‡ वल à¤Ÿà ¥ € à¤µà ¥ € पठ° निठ° à ¥ à¤à¤ ° à¤¨à¤¹à ¥ € à¤¹à ¥ ˆ ठ• à ¥ à¤¯à ¥ ‹à¤‚ठ• ि ठ† त हमाठ° à ¥ ‡ हाठ¥ à ¥‹ ठ‚à¤®à ¥ ‡ à ¤ ‚à¤¸à ¥ माठ° à ¥ टफ à ¥ ‹à¤¨ ठ• à¤¿à¤¸à ¥ € à¤Ÿà ¥ € à¤¤à ¥ € Mobile phones, mobile phones, and mobile phones. à¤®à ¥ ‡ ठ‚IPL Match ठ• à¤à ¥ € à¤à ¥ € à • à¤¹à ¥ € à¤¸à ¥ ‡ à¤¦à ¥ ‡ ख स ठ• à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤‚à ¥ ¤

ठ° ासठ• ठ° à¤œà ¨ ‹à¤²à ¥‹ ठ— à ¥ ‹à¤‚ à¤¤à ¥ Œà¤ • ठ° à ¥ € à¤ªà ¥ à à ¶ ¶ à ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ à à à à ¤ ¤ ¤ à à à à ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ à ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¿¤ ¤ ¤ ¤ ¤. ¤ ठ• à¤¬à ¥ ‡ हत¤ ° à¤’à¤ªà ¥ शन à¤¹à ¥ ˆ ठ• à ¥ à¤¯à ¥ ‹à¤‚ ¤ • ¿à ¤ ¤ ¹ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à, ¿¤ à ¤ à à à à à ˆ à ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ à à à à à à à à à à à à à à à à à ¥ ˆà¤ ‚ठ‡ सलिठठ† त हम ठ† पठ• à ¥‹ ठ‚ Mobile à¤®à ¥ ‡ ठ‚IPL Free Match ठ• à ¥ ˆà¤¸à ¥ ‡ à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ ं ठ”ठ± सठ¾à¤ ¥ à¤¹à ¥ € à¤ªà ¥ ˆà¤¸à ¥ ‹à¤‚ à¤®à ¥ ‡ ठ‚ठ• à ¥ ˆà¤¸à ¥ ‡ à¤¦à ¥ ‡ ख à ¥ ‡ ठ‚ ¤ à à ¤ ¤ à à ª ª ª à ª à à à à à à ª ª ª ª à ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ¦ ª ¦ ª ª ª ª ª ¦ ª ¦ ¦ ¦ ª • ª¥ ¥ ° à¤¨à ¥ ‡ à¤µà¤¾à¤²à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤‚à ¥ ¤

You will be able to get the best out of it. Là ¥ ठ° à ¥ ‡ à¤®à ¥ € à¤¹à ¥ ˆ ठ”ठ° Mobile à¤®à ¥ ‡ ं IPL à¤¦à ¥ ‡ ठ– à¤¨à ¥ À ¤ ¥ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤, ‹À¤ † पठ• à ¥‹ ठ‚ठ‡ स ठ† ठ° à ¥ टिठ• ल ठ• à ¥‹ ठठ• बाठ° à¤ªà ¥ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¥¤¤à¤¾ चाà¹à¤¿à¤ à¤à¤¾à¤ • à ¤¿ ठ† पठ• à ¥ ‹ IPL Live Cricket Match à¤¦à ¥ ‡ ठ– à¤¨à ¥ ‡ à¤®à ¥ ‡ ठ• à¤¿à¤¸à ¥ € à¤¸à¤®à¤¸à ¥ या ¤ à à à à à!!!! ¾ ¨!!!!!!!!!!!!!! !¥!

Mobile à¤®à ¥ ‡ ठ‚IPL Match à¤®à ¥ ‡ ं ठ• à ¥ ˆà¤¸à ¥ ‡ à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ à ‚

Mobile à¤®à ¥ ‡ ठ‚IPL Match à¤¦à ¥ ‡ ठ– à¤¨à ¥ ‡ ठ• à ¥ ‡ ठ† पठ• à ¥ ‡ पाठ¸ ¦ ¥ ¥ à µ ¤ ¤ ¤ ² ¤ ¤ ¤ ª ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ à à à à à à à, œà¤¿à¤¸à¤®à ¥ ‡ ठ† पठ• à ¥ ‹à¤‚ ठ• à¤¿à¤¸à ¥ € तठ° ह ठ• ¾ ¾ ¥ ˆ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ˆ Cricket² Live ¥¥ ॠCricket Cricket Cricket Cricket Cricket Cricket Cricket Cricket Cricket Cricket Cricket Cricket Cricket Cricket Cricket Cricket Cricket Cricket Cricket Cricket ¤ ® à à ¸ • ¤ à ¤ ¤ ¤ ¤ à à • • • • • • • • • • • • • • • ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤. ¤à ¥ ‡ माल ठ• ठ° ठ• à ¥ ‡ हठ° ठ• à ¥ ‹à¤ˆ Live Cricket Match à¤¨à¤¹à ¥ € à ¤ ‚à¤¦à ¥ à à à ¾ ¾ à Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ à à Ÿ à à à à à à Ÿ à à à à à à à à à à ¤¬à¤¾à¤à¤¯à ¥ ‡ ठ— ¤¤¤¤à¤ ° à ¥ € ठ• à ¥ ‹à¤‚ ठ• ा ठ‡ à¤¸à ¥ ¤ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ¶À¤¾à¤¨ à¤¹à ¥ ‹à¤¤à¤¾ ठ° हà¤à¤¾ à¤¹à ¥ ˆà¤‚à ¥ ¤

IPL Live Cricket Match à¤¦à ¥ ‡ ठ– à¤¨à ¥ ‡ ठ• à ¥ ‡ à¤¦à ¥ सठ° à ¥ ‡ तठ° à ¥ € à ¥ ˜à ¥ ‡ à¤®à ¥ ‡ ठ‚ठ† पठ• à ¥‹ ठ‚ठ° िचाठ° à ¥ त¤¤¤¤ ° ना à¤ªà ¥ œà¤¤à¤¾ à¤¹à ¥ ˆ जिसठ• à ¥ ‡ बाद ठ† प ¤ ¤ ¾ ¥ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ¤ à ¹ à à à à à à à à à à à à à à à à à ¤¶à¤¾à¤¨à ¥ € ठ• à ¥ ‡ Mobile à¤®à ¥ ‡ ठ‚IPL Live Match à¤¦à ¥ ‡ ख सठ• à¤¤à ¥ ‡ ¤ ‹¥ ˆ ¤ ¤ à à à à à à ¥ ¥ ¥ à à à à à à à à à à à à à à à à ¥ à ¤ à ‚¤ à à à à ˆ ˆ‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ˆ on ¤ ¤

Mobile à¤®à ¥ ‡ ठ‚Free IPL Match à¤®à ¥ ‡ ं ठ• à ¥ ˆà¤¸à ¥ ‡ à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ à ‚

¤ • ¤ ›› ›› ˆ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ›¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¤ ¤ à à à à à à à à Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile L L L L L L L L L L L L à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ‚ À ¹ ¤ ¤ ¤ ¤ ‚² ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¿¤ ¿¿¤ ¤ ¤ ¿¿¿¤ ¿¤ ¿¿¤ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ à ¥ € à¤¹à ¥ ‹à¤¸à¤ • à¤¤à ¥ € à¤¹à ¥ ˆà¤‚ ठ‡ सलित¤¤¤¸à¤ • à ¤¾ ठ‡ à¤¸à ¥ à¤¤à ¥ ‡ माल • • à ° à ਥ¥¥¥¥¥ à à à à à ॥¥¥¥¥¥ ¥ ‡ ठठ• बाठ° à¤¸à ¥ ‹à¤š à¤²à ¥ ‡ ं ठ• à ¥ à¤¯à ¥ ‹à¤‚ठ• ठ¿¤ † à ˆ à à à à ² à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ¤œà¤¿à¤Ÿà¤² à¤Ÿà ¥ ‡ à¤²à ¥ € à • à¤œà¤¸à ¥ ट ठ• à ¥ ‡ अ धिठ• +ž à + + + ¾ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚,

Tata Sky à¤¸à ¥ ‡ Free IPL Match à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ ठ‚

Mobile à¤®à ¥ ‡ ठ‚IPL Free Match à¤¦à ¥ ‡ ठ– à¤¨à ¥ ‡ ठ• ा ठ• à ¥‹ ई à…… à-à ¤ ° à¤¸à¤¹à ¥ € ठ”¤ ° ¤… ¤ °à¸¥¾ ¤¥ à ๹ ॥¥ ¥ ˆ ¹ ˆ ˆ ¤¤à ¥ ‹à¤µà¤¹ Tata Sky App à¤¹à ¥ ˆà¤‚…… ¤¤¤¤ ठ† पठ• à ¥ ‡ घठ° Tata Sky ठ• ¾¾ • ¤ ‡ ॠ¥¥ ॠॠà¥à ààààà àààààà à¥à •àààà • •¤¤ • •¤¤ • •¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¹à ¥ ˆà¤ ‚à¤¤à ¥‹ ठ† प à¤®à ¥ ‹à¤¬à¤¾à¤ ‡ ल पठ° à¤à ¥ € ठ‰ स à ¥ € Tata Sky ठ• à ¥ ‡ à¤ªà ¥ लान à¤®à ¥ ‡ ठ‚ठ† à¤¨à ¥ ‡ à¤¤à¤¾à¤²à ¥ ‡ à ¤¸à¤à ¥ € à¤šà ¥ ˆà¤¨à¤²à ¥ ‹à¤‚ ठ• à ¥ ‹à¤… à¤ªà¤¨à ¥ ‡ à¤®à ¥‹ बठ¾à¤ ‡ ल पठ° à¤¦à ¥ ‡ ख सठ• à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤‚à ¥ ¤

ठ‡ सठ• à ¥ ‡ à¤²à¤¿à¤ à¤¸à¤¬à¤¸à ¥ ‡ à¤ªà¤¹à¤²à ¥ ‡ ठ† पठ• à ¥ ‹Tata Sky App ठ• à ¥‹ ठ— à ¥ ¤ ¤¤¤¤¤¤ªà ¥ à¤²à ¥ ‡ à¤¸à ¥ à¤Ÿà ¥ ‹à¤ ° à¤¸à ¥ ‡ ¡à ¨ ¨ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ¤ «¥ à à à à à à à à à à à à ¥ ¥ ¥ à ¥ ¥ à à à à à à à à à à à à à ¤ ° ठ• à ¥ लिठ• ठ• ठ° ठ• à ¥ ‡ ठ‡ à¤¸à ¥ ‡ डाठ‰ à¤¨à¤²à ¥ ‹à¤¡ ठ• ठ° à ¥ ‡ à¤‚à ¥ ¤

App Download

¡¡¨ ¨ ‰ ‰ ‰ à à à à à à à à à à à à à à ‹à ¤¨à ¥ ‡ ठ• à ¥ ‡ बाद Tata Sky à¤®à ¥ ‡ ठ‚ठ° à¤œà¤¿à¤¸à ¥ टठ° ठ®à ¥ ‹à¤¬à¤¾à¤ ‡ ल नंबठ° ठ• à ¥ € à¤®à¤¦à ¥ त à¤¸à ¥ ‡ Tata Sky पठ° अ पना त • ྾ठ‰ ंट à¤¬à¤¨à¤¾à¤¯à ¥ ‡ ठ‚¤ ¤ à ¸ à à ¥ ¥ à à à à à à…………… à……………………… à………………………………… ¤ ° à ¥ à ¤ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¥ ¥ à ¥ à à à à à à à à à – ¸ ¸ à à à à à à à à à à à à ¤ à à à T T T T T T T T T T T T T T T T à à à à à à à à à à à à à à à à ॠ–À ¥ ‡ ठ‚à¤¹à ¥ ¤à¤‚ à¤ à ° à…… à à à à à à à ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ star ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ star ¸ ¸ Hotstar ठšà ¥ ˆà¤¨à¤² à¤à ¥ € à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚à¤¤à ¥‹ ठ‰ ุपठ° ठ• à ¥ लिठ• ¤¤ • ठ° ठ• à ¥ ‡ ठ‚ठ† ठ° ाम à¤¸à ¥ ‡ Mobile à¤®à ¥ ‡ ं IPL Match à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ à¤‚à ¥ ¤

Thop TV à¤¸à ¥ ‡ Free IPL Match à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ ठ‚

Thop TV à · à ¥ ‹à¤²à¤¾à¤ – à ¥‹ ठ‚à¤²à ¥ ‹À¤ — à ¥‹ ठ‚à¤¦à ¥ वाठ° त à à ¥‚ ंठ¢ जाà¤à¤¾¤¤ ¥ ˆ ¤ ¤ ¸ ˆ ˆ • à à à à à à à à à à à à à • • • • • • • • • •. ¿à ¥ ¥ ¤ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ॠ®à ¥ ‡ ठ‚Mobile à¤®à ¥ ‡ ं IPL Match ठ• à ¥ ‡ साठ¥ à¤¨à ¥ à¤¯à ¥ ‚à ¥› à¤šà ¥ ˆà¤¨à¤², à¤Ÿà ¥ € à¤µà ¥ € à¤¸à ¥ € ठ° ियल, à¤®à ¥ ‚à¤µà ¥ € à ¥ ›¤ ‡ à ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ˆ ¤à ¥ ‹à¤… ठ— ठ° ठ† प Mobile à¤®à ¥ ‡ ं Free IPL Match à¤¦à ¥ ‡ ख ना à¤šà ¤ ¾ ¹ à à ¥ à à à à ˆ à à à à à à à à à à à à • • à • • • • • • ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥. ¥ ‡ माल ठ• ठ° सठ• à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤‚à ¥ ¤

¹¥¿ App¤op op¥opopopopopopop Thop TV App ¤¥ à à àop • à à à à àopopopopopopopopopopopopop¥¥ ¥ ‡ à¤¸à ¥ à¤Ÿà ¥ ‹à¤ ° à¤®à ¥ ‡ ं à¤¦à ¥ ‡ ठ– à¤¨à ¥ ‡ ठ• à ¥ ‹à¤¨à¤ ¹à ¥ € मिलत¤¤ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚त सलà¿à¤¤¤¤¤ªà¤ • à ¥‹ ठ‚¤ ‡ ¸ ¸ à à à à Ÿ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à. ¤® à¤¸à ¥ ‡ डाठ‰ à¤¨à¤²à ¥ ‹à¤¡ ठ• ठ° à¤¨à¤ à¤ªà ¥ œà ¥ ‡ ठ— à ¤¾ à¤šà ¥ ‚ठठ• ि यह à¤ªà ¥ à¤²à ¥ ‡ à¤¸à ¥ à¤Ÿà ¥‹ ठ° à¤®à ¥ ‡ à ¤ ‚à¤¨à¤¹à ¥ € à¤¹à ¥ ˆà¤‚ à¤¤à ¥ ‹à¤ à¤¸à ¥ ‡ à¤®à ¥ ‡ ठ‚¤¤à๠ठ† à ¤ªà¤ • à ¥ ‡ à¤®à ¥ ‹à¤¬à¤¾à¤ ‡ त à¤¸à ¥ ‡ à¤¡à ¥ ‡ टा त¤¤à¤¾à¤ ¯à¤ ° स à¤¹à ¥ ‹à¤¨à ¥ ‡ ठ• ྾ à ¥ ™ à¤à¤ ° ा à¤¹à ¥‹ सठ• त ा à¤¹à ¥ ˆà ¥ ¤

OReo TV à¤¸à ¥ ‡ Free IPL Match à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ ठ‚

eo OR ‚¸ ¸ OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ˆ ˆ ¤¤àà ¥ ‡ Free Mobile à¤®à ¥ ‡ ठ‚IPL Match à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ ं à¤àा सठ• à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚ठ‡ à¤¸à¤®à ¥ ‡ ं ठ† पठ• à ¥ ‹à¤‚ 1000 à¤¸à ¥ ‡ à¤œà ¥ ठ¯à¤¾à¤¦à¤¾ Live Tv दलहन¤¤ à ¥ ‡ à¤²à¤¿à¤ à¤šà ¥ ˆà¤¨à¤²¤¤àà¿¿ ¤ ¤ à à à à ¤ à à à ¤ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à. ² à ˆ ¨ ˆ ¨ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨, à¤¦à ¥ ‡ ठ– à¤¨à ¥ ‡ ठ• à ¥ ‹à¤®à¤¿à¤² सठ• à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà ¥ ¤

OReo TV ठ• à ¥ ‹à¤à ¥ € Google ª ° ° ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ž ¹à ¥ ˆ ठ• à ¥ à¤¯à ¥ ‹à¤‚ठ• ि यह पªà ¥ प à¤à ¥ € ठ† पठ• à ¥ ‹à¤ — à ¥‚ ठ— à¤²à ¥ à¤²à ¥ ‡ à¤¥à ¥ à¤Ÿà ¥ ‹à¤ ° à¤®à ¥ ‡ ं न ¹ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à. À à à ‚‚ ¤ ª à • à à à ‚‚ à à à à ¤ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ¤ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à¤¾à ¥ ¤

Mobile à¤¸à ¥ ‡ IPL Match ठ° िचाठ° à ¥ त¤¤¤¤ ठ• à ¥ ‡ à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ ठ‚

à ¥ žà ¥ ठ° à ¥ € ठ• à ¥ € बà¤à¤¾à¤ ठ‚¤… ¤ à ° à à à • • • • • • • ¤ ¤. ›ª ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ à ¸ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ à à à à à à à à à à à à à L ¤ š à ° à à ¤ à Mobile à à à Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile L L L L L L ‚‚ ‚‚ ‚L‚ L à à à à à à à ¤¾ à¤šà¤¾à¤¹à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚¤¤à¤¾à¤ • à ¥ € ठ† पठ• à ¥ ‹à¤‚ ठ• à ¤¿à¤¸à ¥ € à¤à ¥ € तठ° ह ठ• à ¥ € ठ• à ¥ ‹à¤ˆ पठ° à ¥ ‡ शठ¾à¤¨à ¥ € न à¤¹à ¥ ‹à¤¤à ¥‹ यह à¤¸à¤¬à¤¸à ¥ ‡ à¤¬à ¥ ‡ हà¤à ¤ ° तठ° à ¥ € ठ• ा à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚¤… ठ— ठ° ठ† प à¤¸à ¥¤®à¤¾à ¤ ° à ¥ टठ«à ¥‹ न ठ‡ à¤¸à ¥ à¤¤à ¥ ‡ माल ठ• ठ° à¤¤à ¥ ‡ à ¤¹à ¥ ˆ à¤¤à ¥ ‹à¤šà¤²à¤¿à¤¯à ¥ ‡ तठ° à ¥ € ठ• à ¥‹ ठ‚ठ• à ¥ ‡ ब ाठ° à ¥ ‡ à¤®à ¥ ‡ ठ‚à¤œà¤¾à¤¨à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà ¥ ¤

HotStar à¤¸à ¥ ‡ Live IPL Match à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ ठ‚

¤ † ˆ ¥ ¤ ¤ à à ² à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ œà¤¿à¤Ÿà¤² à¤Ÿà ¥ ‡ à¤²à ¥ € ठ• à¤¾à¤¸à ¥ ट ठ• à ¥ ‡ अ धिठ• à Ž¾ à + + ¾ ¤ ¤ ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ˜ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ž ž ¤ ž ¤ ¤ ¤ ž ¤ ¤ ¤ žž ¿¨ ¨ ‡ à ¿à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡. ¤¸à¤¬à ¥ सठ• à ¥ ठ° à¤¿à¤ªà ¥ शन à¤²à ¥ ‡ ना à¤ªà ¥ œà¤¤à ¤¾ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚जिसठ• à ¥ ‡ लिठठ† प à¤®à¤¹à ¥ € à¤¨à ¥ ‡ ¤ ”à ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ¥ ‡ सठ• à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà ¥ ¤

Disney + Hotstar ठ• à ¥ ‡ à¤¸à¤¬à ¥ सठ• à ¥ ठ° à¤¿à¤ªà ¥ शन à ¤ • à ¥ € बात¤ • à ° ° à ¥ ‡ ठ‚à¤¤à ¥‹ Disney + Hotstar Premium ठ• ྾ à¤®à¤¹à ¥ € ठ¨à ¥ ‡ ठ• ा ठ° िचाठ° à ¥ ज 299 ठ° à ¥ à¤ªà¤¯à ¥ ‡ ठ• ा ठ¹à ¥ ‹à¤¤à¤¾ à¤¹à ¥ ˆ जबठ• à ¥ € à… à¤ — ठ° ठ† प à¤àà à¤¹à ¥ ˆÀ¤ • à¤ªà ¥ ‚ठ° à ¥ ‡ साल ठ• à ¥ ‡ लित • ठ° à¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆ à¤¤à ¥ ‹à¤ † पठ• à ¥‹ 1499 ठ° à ¥ à¤ªà¤¯à ¥ ‡ à¤¦à ¥ ‡ à¤¨à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ‹ ठ— à ¥ ‡ ठ‚ठ‡ सठ• à ¥ ‡ साठ¥ à¤¹à ¥ € त¤¤¤¤¤ à¤ªà ¥ à + ² à Disney Disney Disney Disney Disney ˆ Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney ¤œà¤¿à¤¸à¤®à ¥ ‡ ठ‚ठ† पठ• à ¥‹ 399 ठ° à ¥ à¤ªà¤¯à ¥ ‡ पठ° à¤ªà ¥ ‚¤ ° à à à à à ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ‚ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ‚ˆ‚ ˆ ‚‚ ‚‚ ‚ˆ ¤ ¤

star¤ ‡ àstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar starªstarªstarstarstarstar starstarª¥starªstarstarstarstarªstarªªstarªªªª ¤² à¤¦à ¥ ‡ ख सठ• à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚औ ठ± अ à¤-ठ° ठ† ठª Disney + Hotstar à • • ¾ ¾ ¸ ¸ ¸ ¥ ¸ ¸ ¸ à à à à à à à à à à à à à à € ª ¤²à ¥ à à à ¾ š à à ¹ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ¥ € सिम ठ• à ¥ ‡ जठ° à¤¿à¤¯à ¥ ‡ à¤à ¥ € Live Mobile à¤®à ¥ ‡ ठ‚IPL Match ¦ ¤ à à – à à à à à ¤ ¤ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ • • ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¿¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸. ¥ € ठ† पठ• à ¥ ‹à¤‚ ठ• ई à¤ªà ¥ लान मिलà¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚à¤¤à ¥‹ à¤šà¤²à¤¿à¤ à ‰ नठ• à ¥ ‡ बाठ° à ¥ ‡ à¤®à ¥ ‡ ठ‚À¤à ¥ € जानà¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤‚à ¥ ¤

Airtel ठ”ठ± Jio सिम à¤¸à ¥ ‡ IPL Match à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ ं

à¤à¤¾à¤ ° त à¤®à ¥ ‡ à¤¦à ¥ ‹à¤¸à¤àà¸à ¥ ‡ à¤¬à ¥ œà ¥ € à¤Ÿà ¥ ‡ à¤²à ¤¿à¤ • à ¥ ‰ म ठ• à¤‚à¤ªà¤¨à ¥ € à¤¹à ¥ ˆ ठठ• जिठ“औ ठ° à ¤¦à ¥ ‚सठ° à ¥ € ¤ ¯ à à à à à ² à à à • • • • • • • ª • • ¾ ª ¾ ª ª ª ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ª ª ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾. ‡ à¤¨à ¥ ह à¤¦à ¥ ‹à¤¨à ¥‹ ठ‚à¤®à ¥ ‡ ं à¤¸à ¥ ‡ ठ• à ¥ ‹à¤ˆ ठ¨ ¤ • à à à ¹ ¹ ¹ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡. ²à¤¿à¤ हम ठ† पठ• à ¥ ‹à¤‚ त न¤¤¤à ¥ ‹à¤¨à ¥‹ ठ‚सठL म à¤¸à ¥ ‡ Mobile à¤®à ¥ ‡ ठ‚IPL Match ठ• à ¥ ˆà¤¸à ¥ ‡ à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ ं ठ”¤ à ¨ ¨ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à. ¤ ‰ ¸ ¸ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤

Airtel à¤¸à ¥ ‡ Live IPL Match à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ ठ‚

IPL ठ• ा ठ• à ¥ ठ° à ¥ ‡ à ¥ ›à¤¦à ¥ ‡ ठ– à¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ त¤¤¤¤ ° Ÿ Ÿ à à à à à à à à à à ° ° ° ° ° ° ° ° • • • • • • • • • • • • • • • ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾. ¤¾à¤ ‡ अ प ठ• à ¥ ‡ बाद त¤¤¤ ठàचाठ° à ¥¤¤¤¤ ªà ¥ लान à¤¦à¤¿à¤ à¤¹à ¥ à ¹ ˆ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ à à à à à à à • • • à • • à • • • • • à ¥ ‹à¤‚ à¤¡à ¥ ‡ टा त ठ• à ¥ ‰ ल à¤¤à ¥ ‹à¤®à¤¿à¤²à¤à ¥ € à ¤¹à ¥ € à¤¹à ¥ ˆ ईाठ¥¤®à ¥ ‡ 1 साल ठ• à ¥ ‡ लिठHotstar à¤à ¥ € मिल जात¤ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚ठ• à ¥ या¤¤ िचाठ° à ¥ ज à¤ªà ¥ लान à¤¹à ¥ ˆ à¤œà¤¾à¤¨à¤¿à¤¯à ¥ ‡ à ¥ ¤

Live Cricket Match Data Recharge- 401Rs.

¤ 401 ¥ ¤ 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 ª ª à ¥ à à à à à à à à à à à ¨ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à • à à à. ¥ ¥ à à Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶. à ¥ žà ¥ ठ° à ¥ € à¤®à ¥ ‡ ठ‚¤®à¤¿à¤²à¤à¤¾ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚जिसठ• à ¥ € ठ• à ¥ € मत 399 ठ° à ¥ ‚à¤ªà¤¯à ¥ ‡ à¤¹à ¥‹ à¤¤à ¥ € à¤¹à ¥ ˆ ठ” ¤GBGB à à à 30 30¥ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30GBGB à àGBGB¾ à à à ¾¥¾¾¾ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à… ¤¦à¤¿à¤¨ ठ• à ¥ ‡ लिठदिया जाà¤à¤¾ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚ à ¤ ¤

Mobile IPL Live Cricket Match Match IPL Live Cricket Match ¾à¤¨ à¤¹à ¥ ‹à¤œà¤¾à¤à¤¾ à¤¹à ¥ ˆà¤‚ ठ”ठ± साठ¥¤¹à ¥ € त¤ Disney + Hotstar Entertainment +¸ Disney ¤ à •¤ +¤¸ Disney¤ Disney Disney Disney¥ Disney Disney¤ • Disney Disney¥¥ °¤ • à ¸¥¥¤ à • à ¸¥¤¤ à à à à ª ª ¥ ¶ ¶ ¾ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥. ¤ à Ÿ Ÿ ¸ ¸ ¸ ¸ ¥ ¥ ¥,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, à à à à,, à, à à à, à à, à à à à,,, à à à à à à à à à à à à à à, à à à à, à,,, à, à, à à à à, à à à,, à,, à, •, à,, à •, • • • • • • • • • • • • ¿¿‰ ‰ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ à à à à à à à à à à à à à à à ® ® ® à à à à à à à. à¤²à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤‚à ¥ ¤

Live Cricket Match Truly Recharge- 448Rs.

¤ ‹¸ ¥ 44 ¿à à à ¤ 44 ¥ 44 à 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 ¥ 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 ª ª à ¥ à à à à à à à à à à à ¨ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à • à à à. ¥ ¥ à à Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶. à ¥ žà ¥ ठ° à ¥ € à¤®à ¥ ‡ ठ‚¤®à¤¿à¤²à¤à¤¾ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚जिसठ• à ¥ € ठ• à ¥ € मत 399 ठ° à ¥ ‚à¤ªà¤¯à ¥ ‡ à¤¹à ¥‹ à¤¤à ¥ € à¤¹à ¥ ˆ ठ” 3 3 à ¾ ¹ ¹ 3 3 3 3 3 GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB…… SMS Ÿ Ÿ à à à à à 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 € 28 ¦ ¤¿à¤¨ ठ• à ¥ ‡ लिठदिà¤à¤¾¤¤¤à¤¾à¤¤¤¤¤¤¹à ¥ ˆà¤‚à ¥ ¤

Recharge Benefits
Disney + Hotstar VIP For 1 Year
Free online courses for 1 year
Free Hellotunes!
Get Rs. 150 cashback on FASTag
Airtel Xstream FREE 400+ Live TV
Wynk Music Unlimited Free Music Download

Live Cricket Match Truly Recharge – 599Rs.

¤ 5 ¥ 5 5 5 5 5 5 5 5 ¥ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ‹599 ª ª à ¥ à à à à à à à à à à à ¨ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à • à à à. ¥ ¥ à à Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶. à ¥ žà ¥ ठ° à ¥ € à¤®à ¥ ‡ ठ‚¤®à¤¿à¤²à¤à¤¾ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚जिसठ• à ¥ € ठ• à ¥ € मत 399 ठ° à ¥ ‚à¤ªà¤¯à ¥ ‡ à¤¹à ¥‹ à¤¤à ¥ € à¤¹à ¥ ˆ ठ” ¤ 2 à ¾ ¹ ¹ ¹ ¹ 2 2 2 ¹ ¹ 2 2 GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB Day Day Day Day Day Day Day Day Day Day Day… Day Day……… à… à. SMS Ÿ Ÿ à à 56 à à 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 € 56 ¦ ¦ ¤¿à¤¨ ठ• à ¥ ‡ लिठदिà¤à¤¾¤¤¤à¤¾à¤¤¤¤¤¤¹à ¥ ˆà¤‚à ¥ ¤

Recharge Benefits
Disney + Hotstar VIP For 1 Year
Free online courses for 1 year
Free Hellotunes!
Get Rs. 150 cashback on FASTag
Airtel Xstream FREE 400+ Live TV
Wynk Music Unlimited Free Music Download

Live Cricket Match Truly Recharge- 2698Rs.

ठ‡ स ठ° िचाठ° à ¥¤¤ à¤®à ¥ ‡ ठ‚ठ† पठ• à ¥‹ 2698 ठ° à ¥ ª ª à ¥ à à à à à à à à à à à ¨ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à • à à à. ¥ ¥ à à Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶. à ¥ žà ¥ ठ° à ¥ € à¤®à ¥ ‡ ठ‚¤®à¤¿à¤²à¤à¤¾ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚जिसठ• à ¥ € ठ• à ¥ € मत 399 ठ° à ¥ ‚à¤ªà¤¯à ¥ ‡ à¤¹à ¥‹ à¤¤à ¥ € à¤¹à ¥ ˆ ठ” ¤ 2 à ¾ ¹ ¹ ¹ ¹ 2 2 2 ¹ ¹ 2 2 GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB Day Day Day Day Day Day Day Day Day Day Day… Day Day……… à… à. SMS Ÿ Ÿ ² 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 ¤¿à¤¨ ठ• à ¥ ‡ लिठदिà¤à¤¾¤¤¤à¤¾à¤¤¤¤¤¤¹à ¥ ˆà¤‚à ¥ ¤

Recharge Benefits
Disney + Hotstar VIP For 1 Year
Free online courses for 1 year
Free Hellotunes!
Get Rs. 150 cashback on FASTag
Airtel Xstream FREE 400+ Live TV
Wynk Music Unlimited Free Music Download

¤ ‹¤‹ ¤ à à à à à ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿. ° à¤Ÿà ¥ ‡ ल सिम त¤¸à ¥ à¤¤à ¥ ‡ माल ठ• ठ° à¤¨à ¥ à à ¤ ² ¤ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à…… à à à à…………. À ¸ ‚à à à à‚ à à à à à… à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à • • à ¥ ‡ अ à¤¨à ¥ साठ° ठ• à ¥ ‹à¤ˆ à¤à ¥ € à¤ªà ¥ ˆà¤ • à¤²à ¥ ‡ सठ• ¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚औ ठ° Mobile à¤®à ¥ ‡ ठ‚IPL Match ठ† ठ° ाम à¤¸à ¥ ‡ à ¤¦à ¥ ‡ ख सठ• ¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚अ ब बाठ° à ¥ € ठ† त à ¥ € à¤¹à ¥ ˆ जिठ“सिम à¤ à¤¸à ¥ à¤¤à ¥ ‡ माल¤¤ • ¤ à à à à à à ¤ ¤ ¤ ¥ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à • • à • • à¤¹à ¥ ˆà ¥ ¤

Jio à¤¸à ¥ ‡ Live IPL Match à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¥ ‡ ठ‚

ठ† à¤ˆà¤ªà ¥ € त¤ ठ• à ¥ ‹à¤¦à ¥ ‡ ठ– à¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ त¤àिओ ¤ • à à à à à à ˆ • à à à à à ˆ «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« ¤ • à¤²à ¥ ‰ à¤¨à ¥ च ठ• à¤¿à¤¯à ¥ ‡ ठ— ¤¤¹à ¥ ˆà¤ ‚à¤ªà¤¹à¤²à¤¾à ¤ • à ¥ ठ° िठ• à ¥ ‡ ट à¤ªà ¥ ˆà¤ •, à¤¦à ¥ ‚सठ° ा à¤ªà ¥ ˆà¤ • ठµà¤¿à¤ ¥ à¤µà ¥ ‰ ¤ à à à à ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ˆ ¾ ¨ ¨ ¾ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ à ¥ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ‡ स à¤ªà ¥ ठ° ठ• ाठ° à¤¹à ¥ ˆà¤‚à ¥ ¤

Jio Cricket Pack Recharge- 499 Rs

ठ‡ à¤¸à¤®à ¥ ‡ ठ‚ठ† पठ• à ¥‹ ठ‚499 ठ° à ¥ à¤ªà¤¯à ¥ ‡ ठ• ा à ¤ ° िचाठ° à ¥¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤à¤¾à¤¾ à¤ªà ¥ œà¤¤à¤¾ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚ ¤ € ¿¥ à ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² 56 56 56 56 56 56 56 56 56 à ² ² ² ² ² ² 56 56 ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ˆ ² ² ² ² ² ² ² ² ² ², à¤¥à ¥ ‹à¤¤à ¥ € à¤¹à ¥ ˆ जिसठ• à ¥ ‡ साठ¥ ठ† पठ• à ¥‹ à Disney + Hotstar à Disney¦à¤ àयà Disney + Hotstar दाà? ¤¹à ¥ ˆ जिसठ• à ¥ € ठ• à ¥ € मठलठ— à¤à¤— 399 ठ° à ¥ पठ¯à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ‹à¤¤à ¥ € à¤¹à ¥ ˆà¤‚à ¥ ¤

ठ‡ सठ• à ¥ ‡ साठ¥ à¤¹à ¥ € ठ† पठ• à ¥ ‹84GB ठ‡ ंटठ° ठ¨à ¥ à à ¡à ¥ à à ¾ à ”” ”” ”” ”” ”” ”” ”” ”” ”” ”” ”” ”” ”” ”” à. ° हर दिन आप 1.5GB डेटा का इसॠठ¤à¥‡à¤®à¤¾à¤² कर सकते है इसलिठठ¯à¤¹ काफ़ी अचॠछा ऒफऱ बन à¤œà¤¾à¤¤à ¤¾ है जिसमे आपकों à¤‡à¤‚à¤Ÿà¤°à¤¨à ¥‡à¤Ÿ डेटा के साथ Disney+ Hotstar ठक साल कॠ‡ लिठमिल जाता हैं जिसपर à¤ªà ¤° ठक साल के लिठसà¤à¥€ à¤¸à¥ à¤µà¤¿à¤§à ¤¾à¤“ं का लाठउठा सकते हैं।

Jio Cricket Pack With Voice- 401Rs

IPL को देखते हॠठजिओ की तरफ से यह सॠपेशल पैक दिया गया है जिसमे आपकों 401 रॠपये का रिचारॠज करवाना पड़ता हैं जिसकी वैलिडिटी 28 दिन की होती है जिसके साथ आपको ठक साल के लिठDisney+ Hotstar दिया जाता है जिसकी कीमत लगभग 399 रॠपये होती हैं।

इसके साथ ही आपको 90GB इंटरनेट डेटा दिया जाता है और हर दिन आप 3GB + 6GB डेटा का इसॠतेमाल कर सकते है व जिओ से जिओ अनलिमिटेड कॉल और Non-Jio के लिठ1000 मिनट के साथ हर रोज 100 SMS भी मिलते है

Jio Cricket Pack With Voice- 598Rs

इसमें आपकों 598 रॠपये का रिचारॠज करवाना पड़ता हैं जिसकी वैलिडिटी 56 दिन की होती है जिसके साथ आपको ठक साल के लिठDisney+ Hotstar दिया जाता है जिसकी कीमत लगभग 399 रॠपये होती हैं।

इसके साथ ही आपको 112GB इंटरनेट डेटा दिया जाता है और हर दिन आप 2GB डेटा का इसॠतेमाल कर सकते है व जिओ से जिओ अनलिमिटेड कॉल और Non-Jio के लिठ2,000 मिनट के साथ हर रोज 100 SMS भी मिलते है

Jio Cricket Pack With Voice- 777Rs

इसमें आपकों 777 रॠपये का रिचारॠज करवाना पड़ता हैं जिसकी वैलिडिटी 84 दिन की होती है जिसके साथ आपको ठक साल के लिठDisney+ Hotstar दिया जाता है जिसकी कीमत लगभग 399 रॠपये होती हैं।

इसके साथ ही आपको 131GB इंटरनेट डेटा दिया जाता है और हर दिन आप 1.5GB +5GB डेटा का इसॠतेमाल कर सकते है व जिओ से जिओ अनलिमिटेड कॉल और Non-Jio के लिठ3,000 मिनट के साथ हर रोज 100 SMS भी मिलते है

Jio Cricket Pack With Voice- 2599Rs

इसमें आपकों 2599 रॠपये का रिचारॠज करवाना पड़ता हैं जिसकी वैलिडिटी 365 दिन की होती है जिसके साथ आपको ठक साल के लिठDisney+ Hotstar दिया जाता है जिसकी कीमत लगभग 399 रॠपये होती हैं।

इसके साथ ही आपको 740GB इंटरनेट डेटा दिया जाता है और हर दिन आप 2GB +10GB डेटा का इसॠतेमाल कर सकते है व जिओ से जिओ अनलिमिटेड कॉल और Non-Jio के लिठ12,000 मिनट के साथ हर रोज 100 SMS भी मिलते है

Jio Cricket Pack With Data-1208Rs

इसमें आपकों 1208 रॠपये का रिचारॠज करवाना पड़ता हैं जिसकी वैलिडिटी 240 दिन की होती है जिसके साथ आपको ठक साल के लिठDisney+ Hotstar दिया जाता है जिसकी कीमत लगभग 399 रॠपये होती हैं।

इसके साथ ही आपको 240GB इंटरनेट डेटा दिया जाता है इसलिठCricket Pack With Data- 1208Rs काफ़ी अचॠछा ऑफऱ बन जाता है जिसमे आपकों इंटरनेट डेटा व वॉइस कॉल के साथ Disney+ Hotstar ठक साल के लिठमिल जाता हैं जिसपर पर ठक साल के लिठसभी सॠविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

Jio Cricket Pack With Data-1206Rs

इसमें आपकों 1206 रॠपये का रिचारॠज करवाना पड़ता हैं जिसकी वैलिडिटी 180 दिन की होती है जिसके साथ आपको ठक साल के लिठDisney+ Hotstar दिया जाता है जिसकी कीमत लगभग 399 रॠपये होती हैं।

इसके साथ ही आपको 240GB इंटरनेट डेटा दिया जाता है इसलिठCricket Pack With Data- 1206Rs काफ़ी अचॠछा ऑफऱ बन जाता है जिसमे आपकों इंटरनेट डेटा व वॉइस कॉल के साथ Disney+ Hotstar ठक साल के लिठमिल जाता हैं जिसपर पर ठक साल के लिठसभी सॠविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

Jio Cricket Pack With Data-1004Rs

इसमें आपकों 1004 रॠपये का रिचारॠज करवाना पड़ता हैं जिसकी वैलिडिटी 120 दिन की होती है जिसके साथ आपको ठक साल के लिठDisney+ Hotstar दिया जाता है जिसकी कीमत लगभग 399 रॠपये होती हैं।

इसके साथ ही आपको 200GB इंटरनेट डेटा दिया जाता है इसलिठCricket Pack With Data- 1004Rs काफ़ी अचॠछा ऑफऱ बन जाता है जिसमे आपकों इंटरनेट डेटा व वॉइस कॉल के साथ Disney+ Hotstar ठक साल के लिठमिल जाता हैं जिसपर पर ठक साल के लिठसभी सॠविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

Jio Cricket Pack With Data-612Rs

इसमें आपकों 612 रॠपये का रिचारॠज करवाना पड़ता हैं जिसके साथ आपको ठक साल के लिठDisney+ Hotstar दिया जाता है जिसकी कीमत लगभग 399 रॠपये होती हैं साथ ही Rs. 51 पैक 12 पॠरदान किये जाते हैं।

इसके साथ ही आपको 72GB इंटरनेट डेटा दिया जाता है इसलिठCricket Pack With Data- 612Rs के साथ Disney+ Hotstar ठक साल के लिठमिल जाता हैं जिसपर पर ठक साल के लिठसभी सॠविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

HotStar पर Live Cricket Match कैसे देखें

अगर आपके पास Hotstar का सबॠसकॠरिपॠशन हैं या फिर अगर आप ठयरटेल या जिओ के यूज़र है और ऊपर बताये गठCricket Pack का रिचारॠज कराया है तो आप नीचे बताये गठसॠटेप को फॉलो करके Mobile में IPL Match अभी देखना शरू कर सकते है।

Step-1 सबसे पहले गूगल पॠले सॠटोर से HotStar Download करें या फिर नीचे डाउनलोड बटन पर कॠलिक करके डाउनलोड करें।

App Download

Step-2 डाउनलोड और इनसॠटॉल करने के बाद आपकों अपने उसी नंबर के इसॠतेमाल से रजिसॠटर करना है जिसे अपने सबॠसकॠरिपॠशन का रिचारॠज किया है।

Step-3 अब जैसे ही आप इसमें ठकाउंट बनाते हैं तो आपको यहाठHotstar के सभी Live Tv चैनल देखने को मिलते है।

Step-4 यहाठSports टैब पर कॠलिक करे या फिर Live TV पर कॠलिक करके मैच वाले चैनल को चॠनें और Live Cricket चलना शरू हो जाठगा।

तो इस तरह से आप अपने Mobile में IPL Match देख सकते हैं हमनें आपको दो तरीकों के बारे में बताया है आपको जो तरीका अचॠछा लगता है आप उसका इसॠतेमाल कर सकते हैं और लाइव मैच देख सकते है।

हमारी राय यह कि अगर आप कॠरिकेट पॠरेमी है और किसी भी IPL Match को मिस नही करना चाहते तो आपकों रिचारॠज कर लेना चाहिठकॠयोंकि फ़ॠरी में देखने के चकॠकर में आप अपना मज़ा ख़राब कर बैठेगें।

तो उमीद करते है कि आपको हमारा यह आरॠटिकल की IPL 2020 Match Live कैसे देखें को पॠकर पूरी और सही जानकारी मिल गयी होगी अब यह आप पर निभरॠर करता है कि आप किसी तरीकों को चॠनते है।

तो अगर आपको हमारा आरॠटिकल पसंद आता है और इसे आपको कॠछ न कॠछ मदॠत मिलती है तो इसे अपने उन सभी दोसॠतों के साथ अभी Share कर दीजिठजोकि कॠरिकेट के शौकीन है और Mobile में IPL देखते हैं।

हर जानकारी अपनी भाषा हिंदी में सरल शबॠदों में पॠरापॠत करने के हमारे फेसबॠक पेज को लाइक करे जहाठआपको सही बात पूरी जानकारी के साथ पॠरदान की जाती है हमारे फेसबॠक पेज को लाइक करने के लिठ यहाठकॠलिक करें